Política de Privacitat i Avís Legal

Nombre de dominio: federopticsvallirana.com
Nombre comercial: REYMAR OPTICS
Denominación social: REYMAR OPTICS, S.L.U.
NIF: B67025627
Domicilio social: C/ Major 276, Local 4, 08759 Vallirana (Barcelona)
Teléfono: 936833386
E-mail: info@bofillbassons.com
Datos del Registro Mercantil: Registro Mercantil de BARCELONA T 45987 , F 42, S 8, H B 506022, I/A 1

Per mitjà d'aquesta Política de Privacitat, REYMAR OPTICS S.L.U. pretén mostrar el seu compromís quant al compliment de les normatives i legislacions que es deriven del tractament de la informació necessària per a la prestació dels seus serveis i de l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. En particular, REYMAR OPTICS S.L.U. manifesta el seu compromís quant al compliment de les normatives orientades a la protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, es consideren com a marc de referència, principalment:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD)
 • Llei orgànica de protecció de dades (LOPD)
 • Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI)

Aquesta declaració aplica a qualsevol lloc web, aplicació, producte, programari o servei que pertanyi a REYMAR OPTICS S.L.U. que s'hi trobi vinculat (en conjunt, els nostres "Serveis"). De vegades, un servei estarà vinculat a una declaració de privacitat diferent, que enumerarà les pràctiques de privacitat particulars d'aquest servei.

Aquesta política podrà ser periòdicament actualitzada amb la qual cosa l'instem a accedir-hi i revisar-ho. En cas que fem canvis que considerem importants, l'informarem per mitjà d'un avís en els serveis pertinents o ens comunicarem amb vostè per mitjà d'altres mitjans com el correu electrònic.

1. SOBRE NOSALTRES

REYMAR OPTICS S.L.U. (CIF B67025627) és una empresa dedicada a l'adaptació i venda de productes d'òptica, així com a la prestació de serveis professionals en l'àmbit de la salut visual i auditiva i ubicada a Sevilla. La nostra adreça a efectes de notificació, comunicació i contacte és C/ Major 276, Local 4, 08759 Vallirana (Barcelona).

2. INFORMACIÓ I DADES DE CARÀCTER PERSONAL QUE RECOPILEM

La informació de caràcter personal es refereix a qualsevol informació que es relacioni amb una persona física identificada o identificable. Una persona física identificable és la que es pot identificar, de manera directa o indirecta, en especial en referència a un element d'identificació, ja sigui un nom, un número d'identificació, les dades d'ubicació, la identificació en línia, o a un o més factors específics de la identitat física, psicològica, genètica, mental, econòmica, cultural o social d'aquesta personal.

Recopilem, emmagatzemem i tractem la informació (i en particular de les dades de caràcter personal) necessària per a la prestació dels nostres serveis. En particular, la informació que recollim és:

 • La informació dels nostres clients necessària per als nostres serveis d'adaptació i venda de productes d'òptica, incloent-hi informació de caràcter identificatiu i de contacte, acadèmica i professional, econòmica i de dades bancàries, necessària per a prestar els nostres serveis i per als nostres propòsits operacionals i de negoci. Tot i que la major part d'aquesta informació és de caràcter empresarial, es poden incloure dades de caràcter personal, principalment referent al personal de contacte de les nostres empreses clients.
 • Per a l'adequat desenvolupament d'aquests serveis d'adaptació i venda de productes d'òptica, el personal de REYMAR OPTICS S.L.U. pot disposar d'accés a informació i a dades de caràcter personal continguda en els fitxers de les nostres empreses clients. En aquests casos, REYMAR OPTICS S.L.U. es comprometrà a mantenir la confidencialitat i seguretat d'aquestes dades, per a la qual cosa es limitarà als compromisos de confidencialitat i contractes de tractament extern necessaris.
 • Prèvia sol·licitud del consentiment dels afectats, REYMAR OPTICS S.L.U. pot enviar per mitjà de correu electrònic comunicacions comercials o informatives, tipus BUTLLETÍ, per a la qual cosa s'utilitzaran les dades identificatives i de contacte facilitades directament per l'interessat. En aquests enviaments s'indicarà de manera específica els mecanismes adequats per desactivar la recepció d'aquests enviaments.
 • De la mateixa manera, recopilarem informació, incloent-hi dades de caràcter personal (principalment identificatives i de contacte), per mitjà de la nostra pàgina web, sempre que es registri en els esdeveniments publicitats a través de la pàgina, o sempre que s'usin els mecanismes de contacte o sol·licitud d'informació.

3. COM PROTEGIM LA INFORMACIÓ I LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A REYMAR OPTICS S.L.U. disposem d'un elevat compromís amb la seguretat de la informació que manegem, i amb el compliment dels requisits legals que ens son d'aplicació. En aquest sentit, per assegurar la confidencialitat, disponibilitat i integritat tant de la informació que manegem (i, en particular, de les dades de caràcter personal), com dels sistemes, xarxes, aplicacions i bases de dades utilitzades per al seu tractament, a REYMAR OPTICS S.L.U.:

 • Desenvolupem de manera periòdica avaluacions dels riscos associats a la seguretat de la informació i a la protecció de les dades de caràcter personal, analitzant la nostra situació davant el risc i definint plans d'acció en conseqüència.
 • S'ha definit una Política de Seguretat de la Informació i Protecció de Dades d'obligat compliment per part de les diferents parts que intervenen en el tractament de la informació.
 • S'han desenvolupat Procediments de Control d'Accessos, Seguretat dels sistemes i les comunicacions, Gestió d'Incidències i Violacions de Seguretat, i de Suport de la informació.
 • S'han desenvolupat accions de sensibilització i formació necessàries per assegurar el compliment d'aquestes polítiques i procediments.

4. DRETS DELS TITULARS DE LES DADES

REYMAR OPTICS S.L.U. ha habilitat els mitjans necessaris per a complir amb el dret d'informació i amb l'obtenció del consentiment en els casos que sigui necessari per assegurar la licitud dels tractaments de les dades de caràcter personal. En el moment de l'obtenció o recollida de la informació, REYMAR OPTICS S.L.U. es compromet a informar sobre els afectats, sobre la identitat del responsable, la finalitat, les possibles comunicacions o transferències i la possibilitat d'exercir els drets recollits a la normativa.

REYMAR OPTICS S.L.U. reconeix i garanteix la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat recollits per la normativa de protecció de dades. Vostè, com a interessat o afectat, pot:

 • DRET D'ACCÉS: Obtenir confirmació de si s'estan tractant les seves dades i en cas afirmatiu, tindrà dret a accedir a la següent informació referent al tractament de les seves dades:
  • les finalitats de tractament;
  • les categories de dades personals de què es tracti;
  • els destinataris o les categories de destinataris als quals es podran comunicar les dades personals;
  • el termini previst de conservació de les dades personals;
  • l'existència del dret a sol·licitar la rectificació, supressió, oposició de dades o limitació del tractament;
  • el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control;
  • quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen;
  • l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils i informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament per a l'interessat.
  • Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l'interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l'article 46 relatives a la transferència.
 • DRET DE SUPRESSIÓ: Obtenir la supressió de les seves dades quan succeeixi alguna de les circumstàncies següents (sempre que les dades no s'ajustin a algun dels requisits contemplats a la normativa: que siguin dades d'interès general, necessàries per al compliment d'una obligació legal, o per exercir el dret de llibertat d'expressió,...):
  • les dades personals ja no siguin necessàries per a la finalitat amb la qual van ser recollides;
  • l'interessat retiri el consentiment donat per al tractament de les dades;
  • l'interessat s'oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament;
  • les dades personals hagin estat tractades il·lícitament;
  • les dades personals s'hagin de suprimir per al compliment d'una obligació legal que es pugui establir;
 • DRET DE RECTIFICACIÓ Modificar les dades inexactes, errònies o incompletes.
 • DRET DE PORTABILITAT: Rebre de REYMAR OPTICS S.L.U. les dades personals que l'incumbeixin i a transmetre-les a un altre responsable del tractament quan:
  • la licitud del tractament estigui basada en el consentiment de l'interessat o en el compliment d'un contracte;
  • el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.
 • DRET D'OPOSICIÓ: Oposar-se que les dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en el compliment de finalitats d'interès públic, o d'interès legítim per al responsable.
 • DRET DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT: Obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
  • l'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar-ne l'exactitud;
  • el tractament sigui lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en lloc seu la limitació del seu ús;
  • el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;
  • l'interessat s'hagi oposat al tractament en virtut del dret d'oposició.

Per a un adequat exercici d'aquests drets, l'instem a utilitzar com a referència les plantilles i models per a l'exercici dels drets que es poden trobar a la pàgina web de l'Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

A més, l'informem de la possibilitat, en cas de considerar que els seus drets han estat vulnerats, o que no s'ha actuat adequadament pel que fa a les sol·licituds de drets que hagi pogut fer, de presentar la reclamació corresponent davant l'Agència de Protecció de Dades, a la qual es podrà dirigir a través de la seu electrònica accessible des de la seva pàgina web (www.agpd.es).

5. QUINA INFORMACIÓ COMUNIQUEM O TRANSFERIM

Com a norma general, des de REYMAR OPTICS S.L.U. només comuniquem dades de caràcter personal a terceres persones, o els hi facilitem accés en els casos necessaris per a desenvolupar una adequada prestació del servei sol·licitat, per complir amb les obligacions legals, fiscals i societàries, o per al desenvolupament de determinats processos o activitats de l'organització de manera subcontractada (Accés a Dades per Compte de Tercers).

En particular, duem a terme comunicacions i intercanvis d'informació amb entitats bancàries, partint dels serveis prestats, per efectuar la gestió de cobraments i facturació dels serveis prestats, la gestió de pagaments a proveïdors de serveis o en compliment dels requisits legals, fiscals i de deures públics. De la mateixa manera, en compliment d'aquests deures públics, es duen a terme comunicacions amb altres organismes de l'administració, com pot ser la Seguretat Social o l'Administració Tributària.

D'altra banda, a REYMAR OPTICS S.L.U. establim acords, aliances o col·laboracions amb altres entitats que ens proporcionen determinats serveis o que col·laboren en el desenvolupament de determinades activitats, i poden tenir accés a les dades de caràcter personal que gestionem. És el cas, per exemple, de les assessories fiscals i laborals a les quals se'ls concedeix accés a les dades personals dels nostres treballadors per a la gestió de nòmines, compliment de deures públics o prevenció de riscos laborals.

A més, disposem de determinats serveis subcontractats que ens donen suport per a la prestació i desenvolupament dels nostres serveis. És el cas, principalment, de serveis d'allotjament extern (housing) o d'allotjament web (hosting). Per a la prestació d'aquests serveis s'han signat els contractes de tractament extern corresponents, assegurant el compliment dels requisits de la normativa. Es pot donar el cas que aquests serveis siguin proporcionats o requereixin la intervenció d'entitats o sistemes allotjats en països tercers. Des de REYMAR OPTICS S.L.U. assegurem que, en els casos en els quals es requereixen transferències internacionals de dades, aquestes es fan en països que acreditin un nivell de seguretat equiparable al de la normativa europea. En aquest sentit, es consideraran les decisions d'adequació del Comitè Europeu de Protecció de Dades o, si no n'hi ha, certificats, normes corporatives, clàusules contractuals o qualsevol altre mecanisme reconegut que acrediti un nivell de protecció adequat.

6. DURANT QUANT TEMPS CONSERVEM LA INFORMACIÓ

Com a norma general, a REYMAR OPTICS S.L.U. només conservem la informació i les dades de caràcter personal durant el temps necessari per complir amb la finalitat amb la qual es van obtenir les dades, així com per atendre les possibles reclamacions o responsabilitats que sorgeixin com a conseqüència del tractament de les dades. Amb caràcter general, una vegada finalitzada la prestació del servei, es procedeix al bloqueig de les dades, no realitzant sobre aquestes cap tractament més enllà de mantenir-les a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el seu termini de prescripció, passat el qual s'haurà de procedir a la cancel·lació. D'altra banda, per determinar els períodes de retenció de dades, REYMAR OPTICS S.L.U. contempla les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. Quan ja no necessitem informació personal, l'eliminem o destruïm de forma segura.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL INDUSTRIAL

El contingut dels serveis i llocs web de FEDERÒPTICS, incloent-hi la seva estructura, disseny, textos, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen, són titularitat de REYMAR OPTICS S.L.U. o dels seus col·laboradors o tercers associats, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets les imatges, vídeos, sons, àudios i altres elements gràfics continguts en els portals.

Per tant, en virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1 de la Llei de la propietat intel·lectual, es prohibeix expressament copiar, reproduir, publicar o alterar qualsevol contingut dels llocs web de REYMAR OPTICS S.L.U. sense prèvia autorització. REYMAR OPTICS S.L.U. autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel portal, sempre que es compleixin les següents condicions:

 • Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics.
 • Se citi expressament a REYMAR OPTICS S.L.U. com a font i origen d'aquests.
 • El propòsit i la finalitat d'aquest ús sigui compatible amb l'activitat de REYMAR OPTICS S.L.U..
 • No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública o transformació.

L'Usuari es compromet a respectar els drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de REYMAR OPTICS S.L.U.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui única i exclusivament per al seu ús personal i privat. L'Usuari s'haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat a les pàgines de REYMAR OPTICS S.L.U..

8. CONDICIONS GENERALS D'ÚS I RESPONSABILITATS

Els llocs web de REYMAR OPTICS S.L.U. tenen per objecte facilitar, al públic en general, el coneixement de les activitats que FEDERÒPTICS du a terme i dels productes i serveis que presta, així com oferir la possibilitat de contractació de determinats serveis. De la mateixa manera, es permet la prestació parcial o total de determinats serveis contractats pels clients.

L’ús de qualsevol d'aquests llocs Web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici de les particulars que es puguin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc.

A fi i efecte de mantenir actualitzada la informació publicada en els portals, els seus continguts podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar-ne la vigència o exactitud acudint a les fonts oficials.

Igualment, aquesta política de privacitat podrà ser susceptible de canvi, correcció o modificació, amb la finalitat de mantenir-la adequada a les necessitats de l'organització així com a la normativa vigent.

a. Responsabilitat pel funcionament del Web

REYMAR OPTICS S.L.U. no pot garantir la inexistència d'errors a l'accés als serveis Web o en el seu contingut, si bé REYMAR OPTICS S.L.U. desenvoluparà els mecanismes necessaris per reduir aquests escenaris i reparar-los i actualitzar-los amb la major celeritat.

Així mateix, REYMAR OPTICS S.L.U. no es pot fer responsable dels possibles errors, interferències o interrupcions del servei que es puguin derivar de causes com poden ser virus informàtics, avaries telefòniques o de xarxa, desconnexions i altre tipus de fallades motivades per causes alienes al titular del Web.

REYMAR OPTICS S.L.U. es reserva el dret de suspendre temporalment el funcionament dels serveis web, en qualsevol moment, sempre que sigui necessari per a tasques de manteniment, reparació, actualització o millora. Així mateix, REYMAR OPTICS S.L.U. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, als usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.

D'altra banda, REYMAR OPTICS S.L.U. no es fa responsable dels continguts que puguin ser publicats pels usuaris o per qualsevol tercer a través dels fòrums, comentaris o xarxes socials associades als llocs web, si bé es facilitaran per part de REYMAR OPTICS S.L.U. els mitjans precisos per retirar aquest tipus de continguts i per garantir el compliment de la legislació aplicable, així com el respecte dels drets dels afectats i de l'ordre públic. En cas que els usuaris detectin algun contingut que afecti en aquest sentit, es recomana es posi en contacte amb REYMAR OPTICS S.L.U. tan aviat com sigui possible, a través dels mitjans facilitats.

b. Responsabilitat sobre els enllaços

Els enllaços o links continguts en els nostres serveis web poden conduir a serveis web externs, gestionats per tercers, amb la finalitat de facilitar a l'usuari l'accés a informació o recursos relacionats. REYMAR OPTICS S.L.U. no gestiona, revisa, ni pot fer-se responsable dels continguts, funcionament o informacions dels llocs web als quals dirigeix, amb els quals no manté cap relació. REYMAR OPTICS S.L.U. no es pot fer responsable dels danys i perjudicis que puguin sorgir d'aquestes pàgines enllaçades. De la mateixa manera, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

c. Responsabilitat dels usuaris

L'Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a REYMAR OPTICS S.L.U. (en els casos necessaris) són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació que s'hi produeixi. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar al responsable del fitxer o a qualsevol tercer a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el lloc Web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats contràries al contingut d'aquest Avís Legal o amb finalitats il·lícites o lesives dels interessos i/o drets de tercers com: difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica-i·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de REYMAR OPTICS S.L.U., dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes d'altres usuaris i modificar o manipular-ne els missatges.

L'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquest Web, així com a no obstaculitzar-ne el funcionament adequat.

Així mateix, l'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei per mitjà del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del Web presta el servei, així com a dur a terme accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que puguin causar errors al web.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La resolució dels conflictes, controvèrsies o reclamacions que puguin sorgir dels serveis web als quals es refereix aquesta política de privacitat, es regiran pel que s'exposa a la legislació espanyola. REYMAR OPTICS S.L.U. se sotmetrà als Jutges, Tribunals i jurisprudència de la ciutat de Gijón (Espanya), tret que s'acordi el contrari amb el consumidor/usuari.

10. POLÍTICA DE GALETES

El lloc Web de REYMAR OPTICS S.L.U. i els seus dominis utilitzen galetes (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs Web per part de l'usuari, així com la recollida d'estadístiques. En concret, s'utilitzen les següents galetes:

Aquesta pàgina es genera dinàmicament usant les dades de soci i el nostre model legal. No és necessari que l'editi.

a. Acceptació de la política de galetes

FEDERÒPTICS mostra informació sobre la seva Política de galetes a la part inferior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió a fi i efecte que vostè en sigui conscient.

Davant d'aquesta situació, és possible dur a terme les següents accions:

 • Acceptar galetes. No es tornarà a veure aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant aquesta sessió.
 • Modificar-ne la configuració. Podrà obtenir més informació sobre quines són les galetes, conèixer la Política de galetes de REYMAR OPTICS S.L.U. i modificar la configuració del seu navegador per restringir o bloquejar les galetes de REYMAR OPTICS S.L.U. en qualsevol moment. En el cas de restringir o bloquejar les galetes, pot veure reduïdes les funcionalitats del web.
 • Seguir navegant o moure's per la barra de desplaçament: en aquest cas, considerem que n'accepta l'ús.

b. Com modificar la configuració de les galetes

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes de qualsevol lloc web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l'operativa és diferent, la funció d'"Ajuda" li mostrarà com fer-ho.


POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

1. INFORMACIÓ A L' USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

REYMAR OPTICS S.L.U., en endavant, RESPONSABLE, informa l'USUARI que ha procedit a crear un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Vimeo i Google+, que és el responsable del tractament de les dades personals de l'usuari que es dugui a terme en aquestes xarxes socials i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Per a què tractem les teves dades personals?

Fi del tractament: mantenir una relació entre l' USUARI i el RESPONSABLE que pot incloure les següents operacions:

 • Tramitar sol·licituds i consultes plantejades al responsable
 • Informar sobre activitats i esdeveniments organitzats pel responsable
 • Informar sobre productes o serveis oferts pel responsable
 • Interactuar a través dels perfils oficials

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Base jurídica del tractament: article 6.1.a GDPR, l' interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. L'USUARI disposa d'un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del RESPONSABLE mostrant així interès en la informació que s'hi publiqui, per tant, en el moment de sol·licitar seguir els nostres perfils oficials, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L'USUARI pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

El RESPONSABLE té accés i tracta aquella informació pública de l' USUARI, en especial, el seu nom de contacte.

Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social i únicament s' incorporaran a un fitxer del RESPONSABLE quan sigui necessari per tramitar la petició de l' USUARI.

Durant quant temps guardarem les teves dades personals?

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre l' USUARI no revoqui el consentiment prestat tal com s' indica en aquesta política de privacitat.

A qui facilitem les teves dades personals?

Comunicació de les dades: la informació facilitada per l' USUARI a través de les xarxes socials del RESPONSABLE, incloses les seves dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que l' USUARI utilitzi, per la qual cosa podrà quedar a disposició pública d' altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, l'USUARI pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s'han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació d'un tercer que ja no es vol utilitzar.

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fora de la xarxa social llevat, si fos imprescindible per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d' encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Drets que assisteixen a l' USUARI: només podran satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control del RESPONSABLE.

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment
 • Dret d' accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament
 • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent

Dades de contacte per exercir els seus drets:

REYMAR OPTICS S.L.U.. C/ Major 276, Local 4, 08759 Vallirana (Barcelona). E-mail: .

2. UTILITZACIÓ DEL PERFIL

El RESPONSABLE realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil
 • Publicació al perfil de l'USUARI de tota aquella informació ja publicada a la xarxa social del RESPONSABLE
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social
 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l'USUARI

L'USUARI sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per a això haurà d' accedir a la seva configuració de privacitat.

3. PUBLICACIONS

L'USUARI, un cop sigui seguidor o s'hagi unit a la xarxa social del RESPONSABLE, podrà publicar en aquest comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per aquesta. L'USUARI, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la xarxa social, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

En aquests casos, el RESPONSABLE es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, sense comunicació prèvia, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'USUARI.

El RESPONSABLE no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un USUARI.

L'USUARI ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se a la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part del RESPONSABLE, però sí que romandran a la xarxa social.

4. DADES DE MENORS D' EDAT O PERSONES AMB CAPACITATS ESPECIALS

L'accés i registre a través de les xarxes socials del RESPONSABLE està prohibit a menors de 18 anys. Per la seva banda, si l' USUARI té capacitats especials, serà necessària la intervenció del titular de la seva pàtria potestat o tutela, o del seu representant legal mitjançant document vàlid que acrediti la representació.

El RESPONSABLE quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l' ús de les xarxes socials per part de menors o persones amb capacitats especials. Les xarxes socials del RESPONSABLE no recullen conscientment cap informació personal de menors d'edat, per això, si l'USUARI és menor d'edat, no s'ha de registrar, ni utilitzar les xarxes socials del RESPONSABLEni tampoc proporcionar cap informació personal.

Opinions dels nostres clients

5,0 -
(25 opiniones)


Ver más opiniones